Team Points STOLEN!!!!! Over 6 Million Points!

Message boards : Number crunching : Team Points STOLEN!!!!! Over 6 Million Points!

To post messages, you must log in.

Previous · 1 . . . 6 · 7 · 8 · 9

AuthorMessage
Klimax

Send message
Joined: 27 Apr 07
Posts: 37
Credit: 2,407,353
RAC: 120
Message 54683 - Posted: 27 Jul 2008, 4:59:44 UTC

After reading entire thread,I have some comments.
-Hmmm,once again Czechs show how to tunnel in new area(DC).How sad that they are czechs.(But not suprising)
-Automatic foundership transfer was possibly added,because of LHC and others with very busy admins,where people waited for two years(not sure) to become new founder,after the old one went "missing".
ID: 54683 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive    Reply Quote
Pepo
Avatar

Send message
Joined: 28 Sep 05
Posts: 115
Credit: 101,358
RAC: 0
Message 54684 - Posted: 27 Jul 2008, 9:46:57 UTC - in response to Message 54683.  

once again Czechs show how to tunnel in new area(DC).

Where did it happen before?

How sad that they are czechs.(But not suprising)

Why is it not surprising for you?

Peter
ID: 54684 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive    Reply Quote
Pepo
Avatar

Send message
Joined: 28 Sep 05
Posts: 115
Credit: 101,358
RAC: 0
Message 54709 - Posted: 28 Jul 2008, 23:01:30 UTC

Barbar is back from his holiday and posted following on Space Family's Czech forum:

Barbar wrote:
Ahoj všem, jsem zpět z dovolené. Zatím jen zběžně jsem přeběhl fóra nemám čas na vyčerpávající reakci, ale protože se na moji reakci čeká, tak alespoň stručně:

Převod týmů jsem prováděl vždy jen já a nikdo jiný ze Space Family za to nemůže. O převod týmů jsem zažádal před mým připojením ke Space Family a to jak v dávné minulosti, tak krátce před připojením ke Space Family. Vlastní převzetí týmu pak mohlo v ojedinělých případech proběhnout až po sloučení. Nikdo jiný ze Space Family tak za to nenese odpovědnost a vyjma náznaku Hadrovi to nikdo ani nevěděl. Seznam převzatých týmů nemám, ale většina jich zde snad byla již zmíněna.

Při vlastním převodu jsem využil pravidel nastavených tvůrci systému. Netušil jsem, že se může stát, že by email informující o žádosti o převod týmu founderovi nedošel. V tom případě je systém špatně nastaven a něco by se s tím mělo dělat obecně.

Nikdy jsem nepožádal o převzetí žádného projektu u CNT či boinc.cz (s jejich problémem na CPDN nemám nic společného).

Chci poděkovat Merlinovi, Hadrovi, MIZovi a dalším z našeho týmu, kteří se mě zastali (to neznamená, že se mnou musejí souhlasit). Bez nich bych ze Space Family odešel, což jsem vlastně na některých projektech ještě před dovolenou udělal, takže se průběžně, jak bude čas, vrátím. Omlouvám se jim za čas, který museli vydat na vysvětlování a obhajoby v době, kdy jsem zde nebyl.

Omlouvám se i ostatním, kterých se mé jednání nějak dotklo. Převzaté týmy vrátíme. V současné době ale neeviduji žádnou žádost na žádném na převzetí foundera, takže se budu muset s vedením našeho týmu domluvit, jak to uděláme fakticky.

Co mě trochu mrzí je, že jsem ani na Rosetě ani jinde neobdržel od admina projektu email, který by mě informoval, že jsem z něčeho nařčen a umožnil mi tak reagovat. S ohledem na moji pouze základní znalost angličtiny nejsem schopen sledovat a hlavně reagovat na fórech jednotlivých projektů.

Všechny prosím o trpělivost, neboť BOINC pro mne pouze okrajovou záležitostí a nemohu mu tak vyčlenit příliš času. Jsou v životě důležitější věci.


I'll try to translate it into English (please bear with my approach), without any further comments:
Hello to everyone, I'm back from holiday. I've just briefly run through the forums and have no time for a comprehensive response, but because my response is expected, at least briefly:

I've done the team transfers personally, just me alone and none else from Space Family is responsible for it. I've asked for team transfers prior to my joining to Space Family, in the far past and also shortly prior to joining Space Family. Respective team takeovers then could sporadically happen after the merger. Thus none from Space Family could be liable for it and except giving a glimpse to Hadra, none else ever knew about. I do not have a list of the teams taken over, but the majority of them have been here possibly mentioned.

During the respective transfer I've taken advantage of the rules, set by the system architects. I've not anticipated, that it could happen, that the email, informing about the request for team ownership transfer, would not be delivered to the founder. In such case the system is incorrectly set up and something should be done with it in general.

I've never asked for taking over any project of CNT (Czech National Team) or boinc.cz (I have nothing in common with their problem on CPDN).

I'd like to thank Merlin, Hadra, MIZ and others from our team, who sticked up for me (what does not necessarily mean, that they have to agree with me). Without them I'd leave Space Family, what I've actually done on some projects already prior to my vacation, so as the time will allow, I'll consecutively, come back. I apologize to them for the time, which was necessary for the explanations and advocacy during the time, when I was away.

I also apologize to others, who might have been somehow hurt with my behaviour. We will return the taken-over teams. But currently I've not noticed any request on any of them for team foundership transfer, so I'll have to arrange it with our team's captaincy, how to actually accomplish it.

What I partially feel bad about is that, neither on Rosetta, nor elsewhere, I've received an email from project admin, informing me about what I've been accused of, and allowed me to respond. With respect to my just basic knowledge of English language, I'm not able to follow and especially respond to forums of particular projects.

I'm asking all for patience, because BOINC is just a marginal thing for me and I can not devote much time to it. There are more important things in life.


Peter
ID: 54709 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive    Reply Quote
Profile Bok

Send message
Joined: 17 Sep 05
Posts: 54
Credit: 3,514,973
RAC: 0
Message 54715 - Posted: 29 Jul 2008, 2:35:39 UTC

I went ahead and requested foundership transfer on Nano-Hive back to me at which point I'll rename the team back to Free-DC..

Still can't do Ralph as I can't get into my account...
Free-DC

Stats for all projects

Custom Stats
ID: 54715 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive    Reply Quote
Adywebb
Avatar

Send message
Joined: 18 Aug 06
Posts: 18
Credit: 18,521
RAC: 0
Message 54719 - Posted: 29 Jul 2008, 8:42:40 UTC

Thanks for the update and translation Peter - I will wait and see how he goes about making amends before commenting on his response.

I suspect the problem is going to be contacting the various original team founders to hand over control of the accounts - it may be that contact may have to be made to other original members or via team forums if they have such a thing.
Crunching In Memory Of My Dad
ID: 54719 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive    Reply Quote
Pepo
Avatar

Send message
Joined: 28 Sep 05
Posts: 115
Credit: 101,358
RAC: 0
Message 54720 - Posted: 29 Jul 2008, 8:51:58 UTC - in response to Message 54715.  

Still can't do Ralph as I can't get into my account...

Don't you eventually have any older BOINC backup with Ralph files?

Peter
ID: 54720 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive    Reply Quote
Scribe
Avatar

Send message
Joined: 2 Nov 05
Posts: 284
Credit: 157,359
RAC: 0
Message 54773 - Posted: 31 Jul 2008, 8:49:42 UTC
Last modified: 31 Jul 2008, 8:50:08 UTC

I will stop monitoring this thread now as our problem has been solved and we have our team back.....
ID: 54773 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive    Reply Quote
Previous · 1 . . . 6 · 7 · 8 · 9

Message boards : Number crunching : Team Points STOLEN!!!!! Over 6 Million Points!©2023 University of Washington
https://www.bakerlab.org